Mehikoorma

Põhikool


Esileht Õppekorraldus Dokumendid Õpetajad Galerii Hoolekogu Teated
Kodukord.pdf
Põhimäärus.pdf
Õppekava.pdf
Arengukava.pdf
Õppenõukogu tegevuse plaan
Mehikoorma Põhikooli õpilasesinduse põhimäärus.pdf
Mehikoorma Põhikooli sisehindamise läbiviimise kord.pdf
Õpilaste vastuvõtu ja koolist väljaarvamise kord.pdf
HEV õpilaste õppekorraldus
Loovtöö
Avaldus kooli vastuvõtmiseks
Avaldus kooli nimekirjast kustutamiseks
Töö koolieelikutega
Ainekavad:
Keel ja kirjandus
Võõrkeeled
Matemaatika
Loodusained
Sotsiaalained
Kunstiained
Tehnoloogia
Kehaline kasvatus
Informaatika